Bekendtgørelse om ordinær generalforsamling 2021

Storstrøms Forsikring g/s afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. april 2021, kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdes i år elektronisk via Microsoft Teams jf. bekendtgørelse nr. 2240 af 29.12.2020, om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets område i forbindelse med Covid-19.

Tilmelding og afbud

Kunder i Storstrøms Forsikring g/s har adgang til generalforsamlingen – men ikke stemmeret. Tilmelding skal ske senest torsdag den 22. april 2021 ved henvendelse til: Gina Neitrup på gn@stofo.dk.

Der er sendt en særlig skriftlig indkaldelse til de delegerede, som har pligt til at melde tilbage, både hvis de ønsker at tilmelde sig, samt hvis de ikke ønsker at deltage på generalforsamlingen. Tilmelding sker ligeledes via mail til: gn@stofo.dk – senest lørdag den 17. april 2021.

Dagsorden

 • a) Valg af stemmetællere og referent
 • b) Valg af dirigent
 • c) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne regnskabsår
 • d) Forelæggelse af den reviderede, og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens tanker for 2021
 • e) Beslutning om resultat og anvendelse heraf
 • f) Behandling af indkomne forslag
 • g) Revisionsudvalgets arbejde
 • h) Beslutning om selskabets lønpolitik
 • i) Bestyrelsens vederlag
 • j) Valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer
 • k) Valg af revisor(er)
 • l) Valg af delegerede
 • m) Eventuelt

Selskabets vedtægter findes her. Læs mere om bestyrelsen og selskabsledelsen på stofo.dk

Årsrapporten for 2020, inklusive note vedr. ledelsens vederlag, er sendt til de delegerede, og vil umiddelbart efter godkendelse på generalforsamlingen være at finde på hjemmesiden – stofo.dk.

Generalforsamlingens gennemførelse

Generalforsamlingen gennemføres elektronisk via Microsoft Teams tilknyttet et afstemningsmodul, hvor optælling af stemmer foregår automatisk, når man har afgivet sin stemme med et ja eller nej. Derfor skal der under punkt a. ikke vælges stemmetællere. Til delegerede, som har meldt sig generalforsamlingen, bliver der senest torsdag den 22. april 2021 fremsendt et link, sammen med en vejledning om hvordan man kommer online og deltager i den elektroniske generalforsamling.

Ønsker et medlem eller en delegeret at tage ordet under generalforsamlingen, skal ønsket fremsættes skriftligt ved brug af ’chatten’, der er tilgængelig i Teams.

Har man inden generalforsamlingen indlæg eller spørgsmål, kan de sendes til selskabet på mail gn@stofo.dk, senest lørdag den 17. april 2021. Indlæg og spørgsmål medtages under de respektive punkter på dagsordenen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag skal være tilsendt selskabet på mail: gn@stofo.dk senest lørdag den 17. april 2021.

Indkomne forslag

Bestyrelsen ønsker dagsordenens punkt g, Revisionsudvalgets arbejde, flyttet foran punkt d. Det giver mening set i forhold til godkendelse af årsrapporten.

Venlig hilsen Storstrøms Forsikring G/S

Jørgen Hansen

Formand

30. marts 2021