• Vi forsikrer dine bygninger, diverse løsøre og installationer samt de funktioner, der finder sted
    • Vi tilpasser forsikringsløsningen, så den matcher dit individuelle behov
    • Vi giver dig mulighed for en lang række tilvalgsdækninger, der sikrer dig en optimal forsikringsløsning

Det dækker forsikringen:

Med udgangspunkt i grunddækningen, er der mange muligheder for at sammensætte en optimal bygningsforsikring.

 Brandskader
 Vandskade ved pludselig udstrømning af vand fra røranlæg m.v.
 Vandskade ved udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer
 Stormskade og evt. efterfølgende nedbørsskade
 Anden vejrligsskade
 Frostsprængning af vand-, varme- og sanitetsrør
 Tab og skader som følge af indbrudstyveri eller forsøg herpå
 Påkørsel af bygninger
 Anden pludselig skade

Derudover dækkes fx hegn, hvidevarer, fastlimede tæpper indendørs, alarmanlæg, maskiner og materialer, der anvendes til ejendommens daglige drift, mod brand.

 

Forsikringsbetingelser – Erhvervsbygninger
Bygningsbrand
El-skade
Anden bygningsskade
Glas og sanitet
Svamp- og insektskade
Rørskade
Ejendom ekstra – tillæg til beboelsesejendomme
Husejeransvar

Det fremgår af din forsikringsaftale (policen), hvilke af ovenstående dækninger der er gældende for din forsikring.