I Storstrøms Forsikring er det vigtigt for os, at vores kunder har tillid til os, og vi ved, at det er vores ansvar at beskytte de personlige oplysninger, som du udleverer til os til brug for dit kundeforhold i Storstrøms Forsikring. Vi behandler og opbevarer dine personlige oplysninger på en måde, der respekterer din ret til privatliv, og vi anvender IT-systemer og processer, som sikrer, at vi overholder den gældende lovgivning.

1. Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi?
Storstrøms Forsikring indsamler kun de personoplysninger om dig, som er nødvendige for dit kundeforhold hos os.
Vi indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:

• Navn
• Adresse
• Cpr-nummer
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Køn
• Stilling og arbejdsområde
• Civilstatus og familieforhold
• CVR-nummer
• Elektroniske spor på www.stofo.dk
• Tidligere forsikringsselskaber og skadesforløb
• Helbredsoplysninger (ved personskade)
• Oplysninger fra CPR-, DMR- og BBR-registreret
• Oplysninger om indtægt og formueforhold i visse skadesager

2. Hvordan indsamler vi oplysninger?
Vi indsamler personoplysninger hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan være via brev, mail, via www.stofo.dk, telefonisk eller ved et personligt møde.

Herudover indsamler vi personoplysninger fra tredjepart som fx dit tidligere forsikringsselskab eller din læge, såfremt du har afgivet dit samtykke hertil.

Vi indsamler ligeledes personoplysninger om dig via cookies på www.stofo.dk eller de sociale medier, hvis du fx følger os på Facebook.
Storstrøms Forsikring modtager automatisk oplysninger fra de offentlige registre fx fra CPR-registeret, hvis du flytter eller DMR-registeret, når du køber en ny bil.

3. Formålet med behandlingen af dine oplysninger
Storstrøms Forsikring bruger dine personoplysninger som led i dit kundeforhold hos os.
Dine personoplysninger bruges til at behandle dine forsikringer og skader, give dig rådgivning og til at holde dig orienteret om de produkter, som vi og vores samarbejdspartnere tilbyder dig. Dette gælder dog ikke de personoplysninger, som vi har om dit helbred.
Vi bruger også dine personoplysninger til at behandle klager og retssager samt til at lave undersøgelser og analyser, så vi løbende kan forbedre vores rådgivning, service og tekniske løsninger.

Herudover bruger vi dine personoplysninger til håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder og til overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen.

4. På hvilket grundlag må vi behandle og videregive dine oplysninger?
Storstrøms Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Vi er underlagt en skærpet tavshedspligt, hvorfor vi kun videregiver dine personoplysninger til andre, hvis du har givet samtykke hertil; hvis vi har en berettiget interesse eller forpligtelse efter lovgivningen eller hvis det er nødvendigt for at opfylde dit kundeforhold.

Retlig forpligtelse
Storstrøms Forsikring kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til fx skattemyndigheder eller politi.

Til tredjeparter
Storstrøms Forsikring kan videregive nødvendige personoplysninger om dig til følgende samarbejdspartnere til brug for opfyldelse af det indgåede kundeforhold:

• Autohjælpsfirmaer
• Reparatører
• SOS International
• Skadeservicefirmaer
• Advokatfirmaer
• Motorregisteret (DMR)
• NemKonto
• Nets
• Betalingsservice
• CPR-registeret
• CVR-registeret
• Banker
• Andre forsikringsselskaber
• Panthavere

Databehandlere
Storstrøms Forsikring kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af IT-løsninger. Dine personoplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere, som er underlagt en skriftlig instruks og kontrol, således at vi sikrer, at dine personoplysninger kun bliver brugt til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Storstrøms Forsikring har kontrakter med alle databehandlere, og vi udøver kontrol med, at de efterlever vores instrukser til sikker behandling af dine personoplysninger.

5. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Storstrøms Forsikring har registreret om dig, herunder hvilke personoplysninger, der videregives om dig. Du har endvidere ret til at få oplyst omfanget af dine samtykke.

Såfremt Storstrøms Forsikring måtte have urigtige personoplysninger registreret om dig, har du ret til at få disse rettet.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Storstrøms Forsikrings behandling af dine personoplysninger, således at disse begrænses eller slettes. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til i visse tilfælde at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få dem transmitteret til en anden dataansvarlig fx en myndighed eller virksomhed.

Såfremt du har afgivet samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan ske direkte på ”Min side”, ved henvendelse på post@stofo.dk eller på tlf. 55 81 11 34. Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det kan betyde ændringer i dit kundeforhold.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Storstrøms Forsikring opbevarer dine personoplysninger så længe, at der er et sagligt formål hermed og så længe, at det er nødvendigt for dit kundeforhold. Derfor slettes nogle personoplysninger hurtigere end andre.

Storstrøms Forsikrings sletteregler tager udgangspunkt i forældelseslovens absolutte forældelsesregler og i bogføringslovens opbevaringskrav.

Vores almindelige sletteregler er som følger:

• Tilbud om forsikring, hvor du ikke accepterer tilbuddet, slettes efter 3 måneder.
• Forsikringer, hvor der ikke har været anmeldt en skade, slettes 3 år efter opsigelsesdatoen.
• Forsikringer, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter anmeldelsen af skaden.
• Forsikringer, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skaden.

7. Datasikkerhed
Storstrøms Forsikring har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vi kan passe bedst muligt på de personoplysninger, vi modtager og behandler.

Derfor har vi:

• Arbejdsbetinget adgang til alle lokationer
• Kryptering af datatransmission og lagring
• Virusscannere på servere
• Back up og genetablering på alle servere
• IT-systemer med adgangsstyring
• Procedurer for behandling og kommunikation af persondata
• Sikker mail

8. Din klagemulighed
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk eller skrive til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00

9. Kontakt Storstrøms Forsikring
Storstrøms Forsikring er dataansvarlig for de personoplysninger, som Storstrøms Forsikring behandler om dig.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at udnytte en af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på post@stofo.dk eller på tlf. 55 81 11 34. Du kan også skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på mgw@stofo.dk.