Lovpligtige gebyrer, afgifter og bidrag til staten for 2020


Skadesforsikringsafgift

Alle forsikringer, med undtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, pålægges en løbende afgift på 1,1% af præmien.

Stormflods- og stormfaldsafgift

Afgiften opkræves for hver forsikring, der dækker brand på fast ejendom eller løsøre/indbo.

Den samlede afgift er opdelt i to puljer: Stormflodsafgiften som går til en pulje, der anvendes til erstatning af skader efter stormflod. Stormfaldsafgiften som indgår i en pulje, der betaler tilskud til gentilplantning af private skove, som er faldet under en storm.

Alle forsikringsselskaber opkræver afgiften, som viderebetales til Stormrådet

Stormrådet afgør om der kan udbetales erstatning.

Afgiften udgør 60 kr. pr. forsikring pr. kalenderår.

Ved månedlig betaling, opkræves afgiften typisk i januar, hvilket betyder at hvis du køber forsikring i fx oktober, så skal du betale for indeværende år, samt i januar for det nye år.

Garantifonden

Bidrag til Garantifonden opkræves for hver forsikring der indeholder:

  • Bil- og motorcykelforsikring
  • Indboforsikring
  • Husforsikring

Bidrag til Garantifonden er en puljeordning fastsat af Finanstilsynet, som anvendes til dækning af skader hvis et forsikringsselskab går konkurs.

Afgiften udgør 40 kr. pr. forsikring pr. kalenderår.

Ved månedlig betaling opkræves afgiften for din bilforsikring i januar, hvilket betyder at hvis du køber forsikring i fx oktober, så skal du betale for indeværende år, samt i januar for det nye år. For indbo- og husforsikring betales bidraget ved din forsikrings hovedforfald.

Miljøbidrag bilforsikringer

Alle lovpligtige ansvarsforsikringer på person- og varebiler pålægges en årlig afgift på 84 kr. Bidraget anvendes til skrotning af gamle biler.

Ovennævnte afgifter og bidrag vil fremgå af din opkrævning.

Statsafgift på ansvarsforsikringer på motorkøretøjer

Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikringer. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype. Statsafgiften opkræves både ved nytegning og ved fornyelse af forsikringen.

Ovenstående statsafgifter er inkluderet i forsikringspræmien.

Andre gebyrer

Opkrævningsgebyr

Alle opkrævninger pålægges et opkrævningsgebyr på 10 kr. Hvis en opkrævning indeholder flere forsikringer, opkræves kun et gebyr.

Påmindelse om manglende betaling

Hvis vi er nødt til at fremsende påmindelse om betaling af forsikringspræmien, vil der blive pålagt et gebyr på 100 kr. pr. påmindelse vi sender.

Halvårlig betaling af forsikringspræmie

Vores præmier er helårlige og forudsætter helårlig betaling. Der kan vælges månedlig, kvartårlig eller halvårlig betaling, mod et gebyr på den helårlige præmie.

Opsigelsesgebyr

Det er gratis at opsige en forsikring til hovedforfald (hovedforfaldsdato fremgår af opkrævningen). Ved opsigelse af forsikringer udenfor normalt hovedforfald opkræves et gebyr, som afhænger af, hvor længe forsikringen har været i kraft. For forsikringer, som har været i kraft mere end 12 måneder, opkræves et gebyr på 50 kr. For forsikringer, som ikke har været i kraft i mindst 12 måneder, opkræves et gebyr på 500 kr.

I forbindelse med en skade, kan en forsikring, gebyrfrit, opsiges med 14 dages varsel, efter skaden er opgjort.

Den gratis fortrydelsesret, som gælder indtil 14 dage efter modtagelsen af policen, er stadig gældende.

Digital post

Den foretrukne kommunikation er, at du er tilmeldt digital post fra os, via e-Boks. Dog har vi ingen gebyr, hvis du ikke er tilmeldt.